6 آگوست 2018
#مهاجرانی در نظام توتالیتر وزیر تبلیغات بوده، از دشمن مذهبی همان حکومت میلیون ها رشوه گرفته (که چه بکند؟)، به کشوری پناهنده شده که قبلاً برای توجیه فتوای قتل یکی از شهروندانش – که اتفاقاً نویسنده ی جهانی و معتبری هم هست – کتاب منتشر کرده…
منتظر بیش از این ها باید بود.

6 آگوست 2018

نماینده ی مردم ایران در هر جایگاهی ملزم است از حیثیت ملی و خیر عمومی برای مردمش دفاع کند؛ بدون هیچ استثنایی. بعد از احکام ممنوعیت سفر ایرانیان به آمریکا توسط ترامپ که بر خلاف سیاست های ادعایی دولتش تفکیکی بین مردم و حکومت نگذاشت، انتظار داشتم رضا پهلوی خیلی جدی اعتراض کند. ولی دریغ از یک اغتراض! از همان زمان متوجه شدم این شخص سرمایه ی سیاسی ارزشمندی هست اما نماینده ی خوبی برای ما نیست. درست که منع سفر ایرانیان به آمریکا باشد یا نباشد اکثر مردم نمی توانند به آمریکا سفر کنند و اساساً این اولویت نیست، یا این که او می تواند مانع این دستور دولت آمریکا شود – که البته نمی تواند، بلکه دقیقاً به این دلیل که او به وضوح ثابت کرده است در برابر تحقیر و تبعیض علیه ایرانی بما هو ایرانی مدافع خوبی نیست. این قانون محدودیت سفر محک خوبی بود برای آینده و برای مسائل مهم تر. تا دیروز مدافع #رضا_پهلوی بودم و امروز هم هستم. اما در ایران فردا به شایسته تر از او رای خواهم داد.

9 ژوئیه 2018
#سپاه_پاسداران سال هاست مکرر گفته* جنگ ایران نه کلاسیک بلکه نامتقارن شدید است و جمهوری اسلامی در آن پیروز شد. برای کسانی که احیاناً معنای آن را نمی دانند ترجمه می کنیم: آمریکا در جنگ با ایران می تواند سراسر ایران را متصرف شود و سازمان نیروهای مسلح ایران را از بین ببرد اما «سراسر کشور را جهنم می کنیم» تا مجبور شود برود.
* ر.ک نشریه سیاست دفاعی، شماره های گوناگون

6 ژوئیه 2018

آیت الله شیرازی همه جا ه را هم مثل ح تلفظ می کند. تمام الف ها را هم عین تلفظ کند دینش کامل می شود.

6 ژوئیه 2018

بنا به منطق موقعیت اگر جای سران جمهوری اسلامی (در واقع سر جمهوری اسلامی) باشیم حق داریم به بستن تنگه ی هرمز فکر کنیم. اگر تحریم بین المللی و جنگ بر سر هستی و نیستی است آویختن به یگانه سلاح موثر یعنی بستن تنگه ی هرمز کاملاً معقول است؛ اما به شرط «توانستن». اگر در چارچوب نظام مقدس اسلامی بودم و از من نظر می خواستند می گفتم اگر می توانید ببندید ببندید! اگر نمی توانید وعده ای ندهید که نتوانید عمل کنید!

شخصاً فکر می کنم پشت پرده کشیده اند پایین که در علن هارت و پورت می کنند. ضمناً تدارکاتچی را چه به وعده ی جنگ؟ خداوندگار نظام باید امر کند.

6 ژوئیه 2018

اگر گناهان نابخشودنی اصلاح طلبان بخشیده می شود گناهان نابخشودنی مجاهدین خلق هم می تواند بخشیده شود. بخشش استصوابی معنایی ندارد.

17 مِی 2018
می گویند خامنه ای هیاتی را برای تعیین جانشین تدارک دیده، راست و دروغش به کنار، اگر چنین باشد به سنت عمر بن خطاب رفتار کرده. پیشنهاد می شود به سان علی بن ابی طالب پسر خودش را منصوب و علوی رفتار کند.
(البته علی جانشین تعیین نکرد ولی وقتی روحانیت شیعه می گوید کرده حتماً کرده.)

17 مِی 2018
پروین اعتصامی اگر بود می سرود: آن مرجع تقلید که ده خرد و ملک رهزن است، آن ولی فقیه که مال رعیت خورد گداست.
مجوز انتشار می داد دولت تدبیر و امید؟