Archive for آگوست 2016

مدال برنز

7 آگوست 2016

این که با معیارهای حقوق بشر امروز نمی توان جنایت هایی را که پیامبر اسلام انجام داد محکوم کرد درست است. با این ترفند می توان او را تبرئه کرد، اما ماجرا با تبرئه ی او تمام نمی شود. بسیارند ستمگرانی همچو او در صف انتظار برائت بوده اند. ناگزیریم اغلب آن ها را نیز تبرئه کنیم.
از آن گذشته، درست که هزار سال پیش انقلاب فرانسه ای در کار نبود، کانتی نبود که از اخلاق بگوید و مارکسی که پته ی غالبان خودخواه را روی آب بریزد و ابلهِ داستایفسکی که با بیانی شیوا توضیح بدهد اعدام مجازاتی بدتر از جنایت است، اما در همه ی زمان ها و مکان ها فضایل و رذایل وجود داشته اند. بودا پیش از محمد از خون ریزی منع کرده بود، اوریپید پیش از او بر برده داری شوریده بود، کورش تنها یکی از کشورگشایانی بود که تحمیل عقیده نمی کرد. محمد اگر این ها و بسیاری دیگر را نمی شناخت و اگر در میان همان اعراب به اصطلاح جاهلی یک نفر صاحب فضیلت و شرافت هم نبود که او را از کجروی نهی کند ـ که بود ـ دستکم با تعالیم مسیح آشنا بود و مدعی بود راه او را ادامه می دهد. و چه فاصله ی پرنشدنی هست میان قرآن و انجیل. کافی ست آن ها را بخوانیم.
پس اگر آورنده ی آن کشتارنامه ی تباه کننده را نمی توان با معیارهای امروز و حتا معیارهای زمان گذشته محکوم کرد لااقل می توان گفت او در رده های میانی بزرگان تاریخ بوده و ده ها شخصیت تاریخی برتر و والاتر از او بوده اند.