Archive for مِی 2015

لمس جنایت

30 مِی 2015

هم‌دردی مردم بيش‌تر زمانی رخ می‌نمايد كه از نزديك آن‌چه پيش آمده را درك و با ستم‌ديده هم‌ذات‌پنداری كنند در غير اين صورت از ترحم خبری نيست. اهل فكر مجاز نيستند اين‌گونه باشند. صرفِ اندیشه به امر کلی بايد تصويری واضح پيش روی ايشان بگشايد. برای نمونه در برابرِ خلافت‌ها و جمهوری‌های نوظهور اسلامی، دسته‌ی دوم برای هم‌دردی با تباه‌شده‌گان و درهم‌شكسته‌گان نيازی به مشاهده‌ی مستقیم آن ندارند. حال آن كه دسته‌ی اول درست در برابر شيطان می‌ایستند و آن‌چه می‌کند نمی‌بینند. بد نیست تعریف رسمی و عرفی جمهوری اسلامی را مرور کنیم؛ حکومتی اسلامی که حفظ آن اوجب واجبات و افشای بدیِ آن بزرگ‌ترین منکر است. برای درک ژرفای تباهی این حکومت نیازی به دانستن جزئیات نیست.