کودتا؟

با کودتا خواندن جابه‌جایی قدرت در مصر، مشروعیت دولت جدید خدشه برنمی‌دارد، کودتا آبروی از دست‌رفته‌اش را باز می‌یابد.

Advertisements