Archive for ژانویه 2012

مقایسه میان دولت های پهلوی، خمینی و خامنه ای

19 ژانویه 2012

مقایسه میان دولت های پهلوی، خمینی و خامنه ای؛ از منظر شهروندی عادی که میل دارد رفاه نسبی داشته باشد، در انتخاب دین و عقیده و نوع پوشاک و رابطه و زندگی شخصی آزاد باشد، سینما برود و فیلم دلخواه ببیند، نشریات سیاسی و اجتماعی آزاد و غنی مطالعه کند، با خیال راحت پس انداز و سرمایه‌گذاری کند و با پاسپورت ایرانی، با احترام و عزت به مسافرت برود.